DADES JUGADOR/A

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR

1.-Autoritzo al meu fill/a a fer l'activitat sol·licitada segons les condicions establertes. 2.-Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa. 3.-Així­ mateix, declaro que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una normal relació en comunitat i que no pateix contraindicacions médiques per a la pràctica esportiva. 4.-Certifico que el meu fill/a està protegit amb les vacunes assenyalades a la normativa sanitària vigent. 5.-Delego els drets d'imatge dels meu fill/a per als usos que en determini l'organització.

Segueix-nos a les xarxes socials